ចម្ការកាសៅយ៉ូចូវ

កសិដាសៀសៅជូស្ថិតនៅ Estrada da Circunvalação, ៧៦៩៨, នៅទីក្រុង Oporto និងជាកម្មសិទ្ធិរបស់Farmácia Sousa Torres Group ។

ម៉ោងនៃការប្រតិបត្ដិការ
ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃឈប់សម្រាក - ២៤ ម៉ោង


ការធ្វើមូលដ្ឋានីយកម្មនិងទំនាក់ទំនង
Estrada da Circunvalação, ៧៦៩៨
៤២០០-១៦២ Porto
ទូរស័ព្ទ: + 351 225 490 975