តម្រង

ការការពារដង្ហើមមិនល្អ

ផលិតផល 5

ការបង្ហាញផលិតផល 1 - 5 ក្នុងចំណោម 5
មើល
ហាលីលម៉ាន់វ៉េសបាញ់ថ្នាំ ១៥ ម។ ល
ថ្នាំបាញ់ថ្នាំតាមមាត់អេលីហ្សីដ្យូម ១៥ លីត្រ
ដ្យាក្រាមដង្ហើមអយហ្គីដ្យូម
ដំណោះស្រាយផ្ទាល់មាត់ CB12 250 មីលីលីត្រដង្ហើម
ប៊ីចេកដកដង្ហើមស្រស់បាញ់ ១៥ ម។ ល

បានមើលថ្មីៗ